INFO

VISIE

 

Aan medisch specialisten (onder medisch specialist wordt ook verstaan: huisarts, sociaal-geneeskundige) wordt regelmatig gevraagd te rapporteren over de gezondheidstoestand van een betrokkene ter beantwoording van vragen in een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke context. Opdrachten daartoe komen uit verschillende bronnen. Frequent worden opdrachten gegeven door rechters of (medisch adviseurs van) advocaten of verzekerings- en uitkeringsinstanties.

 

Voor het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig rapport is het een ‘conditio sine qua non’, dat de rapporteur het eigen specialisme beheerst. Dat is echter niet voldoende. Rapporteren vereist aanvullingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Deze worden in medisch-specialistische opleidingen niet of onvoldoende verkregen. Rapporteren is voor elke medisch specialist een ‘vak apart’, dat dan ook apart geleerd en onderhouden moet worden. Het betreft hier een nieuw medisch superspecialisme waarin het gaat om de kunst van het neutraal en conclusief rapporteren en niet om het verlenen van zorg aan de patiënt.

 

De belangrijkste competenties die nodig zijn voor het beroep van medisch expert zijn:

 • Onafhankelijkheid.
 • Objectiviteit.
 • Juridische kennis, zowel inhoudelijk als procedureel.
 • Vaardigheden die nodig zijn voor het opstellen van rapporten (structuur, formulering, conclusies, beantwoording vragen).

 

De eisen die aan rapporteurs worden gesteld, nemen toe. Zowel de onderzochten zelf als de opdrachtgevers verlangen terecht naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat weerspiegelt zich ook in de instelling door de overheid van een Nederlands Register voor Gerechtelijke Deskundigen (NRGD). De overheid hecht er sterk aan dat ‘het veld’ de deskundigheidsbevordering zelf ter hand neemt. De kwaliteitseisen aan het vak van rapporteur zijn voor de onderscheiden medisch specialismen niet wezenlijk verschillend. Het is om die reden weinig vruchtbaar als de formulering van kwaliteitsnormen en de opleiding en nascholing alleen per specialisme worden georganiseerd.

 

Een zelfstandige vereniging van medisch-specialistische rapporteurs is onontbeerlijk om een overkoepelende en samenbindende formulering van veldnormen mogelijk te maken, naast een adequate opleiding, toetsing en nascholing. Het lidmaatschap van een dergelijke vereniging is dan voor onderzochten, voor opdrachtgevers en voor de samenleving als geheel de best mogelijke kwaliteitsgarantie. De vereniging bevordert de verdere ontwikkeling van het vak van rapporteur actief. Daartoe zal ze contact onderhouden en samenwerken met al die personen, verenigingen en instanties, die op het gebied van het rapporteren relevant zijn. De vereniging zal er daardoor garant voor kunnen staan, dat rapportages door haar leden beantwoorden aan de eisen, die de samenleving daarvan mag verwachten.

 

MISSIE

 

Het doel van de vereniging is:

 • Het bevorderen van de kwaliteit van de medisch specialistische expertises. (1)
 • Het bevorderen van het functioneren van haar leden. (2)
 • Het behartigen van de belangen van haar leden. (3)

 

De vereniging streeft het onder 1 genoemde doel na door:

 • Het opstellen en onderhouden van richtlijnen en overige kwaliteitsdocumenten. (a)
 • Het bieden van opleiding, toetsing, nascholing, registratie en herregistratie aan haar leden. (b)
 • Het afstemmen van de activiteiten onder a en b met relevante externe partijen.
 • Overleg met de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen.

 

De vereniging streeft het onder 2 genoemde doel na door (onder meer):

 • Het bieden van opleiding, toetsing, nascholing, registratie en herregistratie aan haar leden.
 • Individueel (desgewenst vertrouwelijk) advies aan haar kandidaatleden en gewone leden.

 

De vereniging streeft het onder 3 genoemde doel na door (onder meer) overleg of onderhandeling met relevante personen of instanties.

 

VERKRIJGING LIDMAATSCHAP

 

De eerste stap is het kandidaat-lidmaatschap. Daarvoor is vereist het volledig doorlopen van de 4-daagse Basiscursus (zie opleiding).

 

De volgende stap is het volgen van de Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen” (zie opleiding). Als de supervisor in overleg met de co-supervisor van mening is dat de bekwaamheid van een kandidaat-lid van voldoende niveau is, kan deze worden voorgedragen voor het lidmaatschap door de supervisor bij het bestuur (zie Opzet, inhoud en informatie Masterclass “Rapporteren door Medisch Specialisten: eisen en valkuilen”). De supervisor kan niet worden verplicht tot deze voordracht.

 

De weg via de Toetsingsprocedure (zie reglement toetsings-commissie) staat voor het kandidaat-lid op eigen initiatief altijd open. Hier is bij een eventuele afwijzing beroep mogelijk (zie Reglement van Bezwaar NVMSR).

 

KOSTEN

 

Contributie kandidaatleden: € 125,- (per jaar gedurende 3 jaar, zie bij Registratie)
Entreegeld leden: € 500,- (eenmalig)
Contributie leden: € 250,- (per jaar)

KLIK HIER voor informatie over het verkrijgen van het lidmaatschap en het opleidingsplan.

 

REGISTRATIE

 

Kandidaat-leden: zie de kandidaat-ledenlijst.

Het kandidaat-lidmaatschap kan 3 jaar duren. Na die tijd wordt verondersteld dat men het lidmaatschap heeft verworven. Zo niet, dan vervalt het kandidaat-lidmaatschap en de vermelding van de naam van het kandidaat-lid op deze lijst.

 

Leden: zie de ledenlijst.

 

De leden verplichten zich tot de herregistratie eisen, zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement, artikel 7. Leden dienen o.a. over een periode van 5 jaar gemiddeld 20 uur intervisie* gevolgd te hebben. Tevens zijn zij verplicht te voldoen aan de vereisten in de Wet-BIG met betrekking tot de uren- en nascholingsnorm.

 

*Intervisiegroep t.b.v. de herregistratie van leden:
Een lid wordt geacht ook lid te zijn van een bij voorkeur vaste intervisiegroep. U legt verantwoording af middels een aanwezigheidslijst en notulen. Deze worden aan de secretaris van het NVMSR- bestuur gestuurd (info@nvmsr.nl) en gearchiveerd door het secretariaat.  U kunt hiervoor onderstaande formats gebruiken:
Format Verslag intervisiegroep NVMSR
Format Presentielijst intervisiegroep NVMSR
Verwerking intervisie uren NVMSR

 

LINKS

 

JAARVERSLAGEN