VISIE

Aan medisch specialisten (onder medisch specialist wordt ook verstaan: huisarts, sociaal-geneeskundige) wordt regelmatig gevraagd te rapporteren over de gezondheidstoestand van een betrokkene ter beantwoording van vragen in een bestuursrechtelijke of civiel-rechtelijke context. Opdrachten daartoe komen uit verschillende bronnen. Frequent worden opdrachten gegeven door rechters of (medisch adviseurs van) advocaten of verzekerings- en uitkeringsinstanties.

Voor het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig rapport is het een conditio sine qua non, dat de rapporteur het eigen specialisme beheerst. Dat is echter niet voldoende. Rapporteren vereist aanvullingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Deze worden in medisch-specialistische opleidingen niet of onvoldoende verkregen. Rapporteren is voor elke medisch specialist een “vak apart”, dat dan ook apart geleerd en onderhouden moet worden. Het betreft hier een nieuw medisch superspecialisme waarin het er juist niet om gaat de patiënt te helpen.

De belangrijkste competenties die nodig zijn voor het beroep van medisch expert zijn:

  • onafhankelijkheid,
  • objectiviteit,
  • juridische kennis, zowel inhoudelijk als procedureel,
  • en de vaardigheden die nodig zijn voor het opstellen van rapporten (structuur, formulering, conclusies, beantwoording vragen).

De eisen die aan rapporteurs worden gesteld, nemen toe. Zowel de onderzochten zelf als de opdrachtgevers verlangen terecht de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat weerspiegelt zich ook in de instelling door de overheid van een Nederlands Register voor Gerechtelijke Deskundigen (NRGD). De overheid hecht er sterk aan dat ‘het veld’ de deskundigheidsbevordering zelf ter hand neemt. De kwaliteitseisen aan het vak van rapporteur zijn voor de onderscheiden medisch specialismen niet wezenlijk verschillend. Het is om die reden weinig vruchtbaar als de formulering van kwaliteitsnormen en de opleiding en nascholing alleen per specialisme worden georganiseerd.

Een zelfstandige vereniging van medisch-specialistische rapporteurs is onontbeerlijk om een overkoepelende en samenbindende formulering van veldnormen mogelijk te maken, naast een adequate opleiding, toetsing en nascholing. Het lidmaatschap van een dergelijke vereniging is dan voor onderzochten, voor opdrachtgevers en voor de samenleving als geheel de best mogelijke kwaliteitsgarantie. De vereniging bevordert de verdere ontwik-keling van het vak van rapporteur actief. Daartoe zal ze contact onderhouden en samenwerken met al die personen, verenigingen en instanties, die op het gebied van het rapporteren relevant zijn. De vereniging zal er daardoor garant voor kunnen staan, dat rapportages door haar leden beantwoorden aan de eisen, die de samenleving daarvan mag verwachten.